Stieglitz Collection
דף הבית
על האוסף
חיפוש באוסף
 
ספר התורה ועיטוריו
שבת
ימים נוראים וסוכות
חנוכה
ט״ו בשבט
פורים
פסח
מחזור החיים
הבית
חפצים אישיים
ציור מאת מאוריצי גוטליב
 
English

פסח

"בחודש הראשון, בארבעה עשר לחודש בין הערביים - פסח לה׳. ובחמישה עשר יום לחודש הזה - חג המצות לה׳, שבעת ימים מצות תאכלו" (ויקרא כג:ה־ו). ״שמור את־חדש האביב ועשית פסח לה׳ אלהיך כי בחדש האביב הוציאך ה׳ אלהיך ממצרים לילה. וזבחת פסח לה׳ אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר ה׳ לשכן שמו שם. לא־תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל־עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את־יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך (דברים טז:א־ג). ״והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ה׳ לי בצאתי ממצרים״(שמות יג:ח).
עוד »

8 פריט(ים)