Information Center for Israeli Art English

אגודת הציירים והפסלים בישראל

אגודת הציירים והפסלים בישראל נוסד בשנת 1934 במטרה לסייע לאמנים נזקקים ולטפל בבעיותיהם המקצועיות והחברתיות. כארגון גג העמותה מטפלת במעמדו של האמן הישראלי באמצעות פיתוח קשרי חוץ וניהול שותפות בינלאומית ובנוסף ארגון סימפוזיונים, תערוכות והוצאת קטלוגים. ארבעה סניפים עצמאיים של העמותה - בתל אביב (מטה), ירושלים, חיפה ובאר שבע - מתפארים ב -1,500 אמנים וציירים. ארגונים אלה, הפועלים בצורה עצמאית, אחראים על הבטחת ייצוג הולם של אמנים בתערוכות, סדנאות, ימי עיון ופעילויות תרבותיות אחרות. היחסים בין האמן לקהילה מודגשים, עם פעילויות משותפות של גופים עירוניים, תעשייה, איגודים מקצועיים ועוד. בקשות המועמדים מקבצת בפני חבר שופטים ארצי מקצועי, הנבחר מדי שנה.