Information Center for Israeli Art English

רות אורן, צלמת.

לימודים

ב"א בספרות עברית ותולדות התיאטרון, האוניברסיטה העברית, ירושלים
מ"א תקשורת, האוניברסיטה העברית, ירושלים
קורס דו- שנתי לצילום, אוניברסיטת חיפה
השתלמויות במינכן, בארל, ובניו יורק

הוראה

צילום ותולדות העיצוב, רשת אורט
מרצה לתקשורת חזותית, אוניברסיטת חיפה