Information Center for Israeli Art English

אברהם גולדברג

אברהם גולדברג, ישראלי, יליד פולין, 1980-1906.

אברהם גולדברג נולד בשנת 1906 ליוסף ורבקה-שיינדל בפולין. בשנת 1922 בקירוב עלה לארץ-ישראל. כשנתיים לאחר מכן היגר לניו יורק, ארצות-הברית ואחר כך לפריז, צרפת. בהיותו שם התקרב אל האקספרסיוניזם היהודי של אסכולת פריז. בסוף שנות ה-30, כנראה, חזר לארץ-ישראל. בשנת 1944 הוציא לאור אלבום של הדפסי-אבן ובשנת 1946 ראה-אור הספר "אברהם גולדברג: ששה עשר ציורי פסטל". בשנת 1954 תרם למוזיאון הנגב כעשרים עבודות של ציירים יהודים שאסף בעת ביקורו בארצות-הברית.

לימודים

אקדמיה לאמנות, ניו יורק, ארצות-הברית