Information Center for Israeli Art English

נעם גל, צלם. נולד בקיבוץ אפיקים ב-1975.

לימודים

המחלקה לתקשורת חזותית, האקדמיה לאמנות ,בצלאל'', ירושלים