Information Center for Israeli Art English

שלי הררי

שלי הררי, ישראלית, ילידת בולגריה, 2014-1916.

שלי הררי נולדה בבולגיה בשנת 1916. לאחר עלייתה לישראל למדה פיסול וקרמיקה אצל הדוויג גרוסמן להמן ורודי להמן בירושלים. יצירותיה המוקדמות הושפעו מחפצי פולחן ומן האמנות הכנענית. בשנות השבעים של המאה ה-20 יצרה עבודות פיסוליות מופשטות ובהן רמזים לטבע ובוטניקה. ב"עלי טבק" (1977), לדוגמה, יצרה הררי מיצב ובו עמודים של עלי טבק עשויים חומר שרוף ומגוון בטכניקות של עישון.

לימודים

פיסול וקרמיקה אצל הדוויג גרוסמן להמן ורודי להמן, ירושלים