Information Center for Israeli Art

שלומית חרמוני אברהם

שלומית חרמוני-אברהם, ישראלית (ילידת האימפריה האוסטרו-הונגרית), 1969-1891.

שלומית חרמוני-אברהם נולדה בשנת 1891 בוואנגרוביץ שבפלך פוזנן שבאימפריה האוסטרו-הונגרית (כיום פולין). אביה היה סוחר תבואה מסורתי. בשנת 1901 עברה עם משפחתה לברלין, גרמניה. היא למדה אמנות במינכן. לאחר מלחמת העולם הראש/ונה ערכה סיור באיטליה, דרום צרפת ולג'יר. בשנת 1928 ביקרה בארץ-ישראל. בשנת 1933 ביקרה בארצה"ב וערכה שם תערוכת-יחיד. בשנת 1933 עלתה לארץ-ישראל. עיקר יצירתה היה ציור נוף, שאופיין בתאור פולקלוריסטי של ארץ-ישראל ותושביה.

לימודים

1906-? אקדמיה לאמנות, מינכן, גרמניה