Information Center for Israeli Art English

יוסף יבלונק, פסל חוצות. לאחר מותו הוחלט להפוך את הרחבה של בית התרבות בחיפה לבמת תצוגה לפסלי הבזלת שלו ''אבני דרך''.

לימודים

החל ללמוד פיסול בגיל 40, אצל הפסל יוסף מנדלה