Information Center for Israeli Art English

יונה לוטן

יונה לוטן, ישראלי (יליד ברית-המועצות), 1998-1926. יונה לוטן נולד בליטה בשנת 1926. בשנת 1936 עלתה משפחתו לארץ-ישראל והתיישבה בתל-אביב. בשנת 1950, לאחר לימודי הנדסה, התגייס לצבא-קבע ושירת כמהנדס במסגרת חיל-ההנדסה עד שנת 1961. בסוף שנות החמישים החל לצייר כאוטודידקט.

לימודים

הנדסה, הטכניון, חיפה