Information Center for Israeli Art English

אלי לוי

אלי לוי, צייר. גר במשך שנים רבות בפאריס וארצות אפריקה המערבית. מצייר משנת 1980

לימודים

כלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית
מוסמך במינהל עסקים, אוניברסיטת סורבון, פאריס
מוסמך בחקר שווקים וסקרי דעת קהל, המכון ללימודים מדיניים, פאריס