Information Center for Israeli Art English

אריאל מיודוסר.

לימודים

1983 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לעיצוב תעשייתי,
1984-88 , בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בוגר המחלקה לעיצוב גרפי, BFA
2002 שלוחת אוניברסיטת אלקלה בישראל, תואר שני בלימודי תרבות ספרד,MA

הוראה

קלישר ב'ס לאמנות, תל אביב, מרצה לעיצוב ומדיה דיגיטלית,
1996-98ב'ס לעיצוב מימד, תל-אביב
1996-99המכון הטכנולוגי,חולון, המגמות לתקשורת חזותית ולעיצוב ואמנות
1998-99ב'ס לעיצוב ויטל, תל-אביב
2002-ועד היום, המכללה להוראת טכנולוגיה, תל-אביב, המגמה לאמנות ומדיה דיגיטלית
1998ועד היום, המכללה להוראת טכנולוגיה, ץל-אביב, המגמה לאמנויות העיצוב