Information Center for Israeli Art English

נפתלי נחמני

נפתלי נחמני, ישראלי, נולד ב-1947.

נפתלי נחמני נולד בשנת 1947 בקיבוץ עמיר. לאחר שירות צבאי בזמן מלחמת לבנון, החל נחמני ללמוד אמנות אצל דניאל פראלטה, אברהם אילת ואחרים בתל-חי. עבודותיו הראשונות היו במדיום הציור. לאחר מכן אימץ את הפיסול המדיום עיקרי. יצירותיו משנות ה-80 של המאה ה-20 עשו שימוש בחומרים טבעיים, דרכם יצר מבנים זמניים דמוי אוהלים או מכשירים חקלאיים. החל משנות ה-90 החל לעשות שימוש בסמלים תרבותיים כחלק מיצירותיו.

לימודים

1981-1979 בית-הספר לציור, תל-חי