Information Center for Israeli Art English

דפנה נסים דוונטמן. נולדה ברמת גן, 1965. חברה בקבוצת טייטלבאום

לימודים

1986-90 מכון לאמנות, אורנים, קרית טיבון, בוגר
2001 תואר ראשון, תולדות האמנות ופילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

פרסים

1990 מלגה ע"ש קרן אמריקה-ישראל
1993 פרס האמן הצעיר, המדור לאמנות פלסטית, משרד החינוך והתרבות