Information Center for Israeli Art English

בצלאל בית-מדרש למלאכת אמנות, ירושלים

''בצלאל'' היה בית-מדרש למלאכת אמנות שהוקם ב-1906 בירושלים. הוא היה גם מערכת בתי-מלאכה שייצרו חפצי אמנות. "סגנון בצלאל" קיים היה בשילוב הסינקרטי של תפיסות עיצוב, מוטיבים והשפעות סגנוניות מגוונות. בכך נתן ביטוי משמעותי לתפיסה הכורכת גורמים אידיאולוגיים, פוליטיים וטכניים בהקשר תרבותי אחד - הציונות של ראשית המאה. העניין המיוחד ביצירת "בצלאל" היה במוטיבציה שלה, בנסיון ליצור "סביבה עברית" המשפיעה על החיים בה; סביבה ויזואלית-אסתטית שהיא גם סביבה אידיאולוגית. רכיבי היצירה היו: איקונוגראפיה ומוטיבים הקשורים לתנ"ך, ל"עבריות" (כולל נסיונות ליצור אות עברית חדשה), לציונות, לארץ-ישראל; טכניקה וסגנון המהווים שילוב של מערב ומזרח (עיצוב מערבי ומוטיבים מזרחיים).