Information Center for Israeli Art English

שרה פרס אלרואי, פסלת. נולדה בשנת 1913. עלתה ארצה ב-1932. חברת קיבוץ אפיקים.

לימודים

אצל הפסל רודי להמן ואצל יצחק דנציגר