Information Center for Israeli Art English

ברק רביץ

ברק רביץ, יליד 1982

לימודים

2006 בוגר המדרשה, ב"ס לאמנות , מכללת האקדמית בית ברל, כפר סבא

פרסים

2005 מלגת הצטיינות, המדרשה - בית הספר לאמנות, מכללת בית ברל, כפר סב
א2006 פרס להצטיינות באמנות, בנק לאומי
2007 מלגת אינגבורג בכמן, מיסודו של אנסלם קיפר, קרן וולף
2006 קרן אמריקה-ישראל, פרס שרת
2012 פרס האמן הצעיר, משרד התרבות והספורט