Information Center for Israeli Art English

אילנה רווק, עוסקת באריגה ובאמנות הסיב. נולדה בלמברג, פולין, 1941. עלתה ארצה ב-1947. חיה ועובדת בעומר.

לימודים

1970 צורפות, אצל עדה פלד, עומר
1972-1975 המרכז לאמנות חזותית, באר שבע
1981-1984 אריגה, אצל חיה מאירוביץ והדי טריין, באר שבע

הוראה

1978 מורה במרכז אמנות לנער, באר שבע
1980, 1991 מדריכה במוזיאון הנגב, באר שבע