Information Center for Israeli Art English

עמיקם שוב, צלם טבע ונוף. גר במושב גני עם.

הוראה

ראש היחידה לצילום ומולטימדיה בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב