Information Center for Israeli Art English

אליהו שוורץ

אליהו שוורץ, ישראלי, יליד גרמניה, 2013-1929.

אליהו שוורץ ("מתוקה") נולד בגרמניה בשנת 1929.

לימודים

1962-1958 בצלאל
''בוזאר'', פאריס
''ארט אינסטיטוט'', ניו יורק