Information Center for Israeli Art English

צבי תדמור

צבי תדמור, ישראלי, נולד בפולין ב-1923.

צבי תדמור נולד בקז'מייז', פולין בשנת 1923. בשנת 1936 עלה לארץ-ישראל. בין השנים 1945-1941 שירת ב"משטרת הישובים העבריים". לאחר שרותו החל ללמוד בסטודיו של אהרון אבני וב"סטודיה" של שטרייכמן וסטמצקי. באותה עת היה תדמור חבר ב"הגנה". בין השנים 1960-1951 נמנה תדמור על ממקימי ופעילי "קבוצת העשרה".

עבודותיו המוקדמות של תדמור נשאו אופי גרפי שהתבטא בשימוש בקווים זוותיים בקומפוזיציה. החל משנות השישים הופך ציורו של תדמור לחופשי יותר. עיקר יצירתו של צבי תדמור הוא במדיה של ציור בצבעי מים ובגואש. סגנון עבודותיו המאוחרות שואב מן ההפשטה של קבוצת "אופקים חדשים".

לימודים

1946-1945 האולפן לציור ופיסול של ההסתדרות, תל אביב
1948-1946 הסטודיה, תל אביב

הוראה

1965-1963 מרכז המגמה לאמנות, בית הספר התיכון רננים, תל אביב-יפו
1968-1965 ציור, התיכון ליד האוניברסיטה, ירושלים
1982-1967 מרכז המגמה לאמנות פלסטית, בית הספר התיכון ע''ש תלמה ילין, גבעתיים
1988-1973 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו

פרסים

1951 פרס שלישי, תחרות ארצית, ירושלים
1957 פרס רכישה, משרד החינוך והתרבות
1968 פרס רכישה, משרד החינוך והתרבות