Information Center for Israeli Art English

טולי זיו, ישראלי, נולד ב-1952.

טולי זיו נולד בשנת 1951. הוריו, פנחס ושרה זקליקוביץ היו ניצולי שואה. גר ויוצר בתל אביב-יפו.

לימודים

1977 בוגר, המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו