Information Center for Israeli Art English

חיה זמיר, ילידת פולין. עלתה ב-1925. את דרכה האמנותית החלה ב-1968 בקרמיקה, ציור על זכוכית ואמאייל.

לימודים

השתלמה אצל לזר, גלבוע, גטניו והר-אבן