אעברה נא בארץ, איור: נחום גוטמן, משחק בהוצאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, הוצאת אמנות תל-אביב, 1929. מוזיאון נחום גוטמן לאמנות, תל-אביב

A'avarah Na ba-Aretz (I Will Pass Through the Land) game, with illustrations by Nahum Gutman, 1929. Collection of  Dr. Haim Grossman, Tel Aviv