שפת הלבוש: ארון הבגדים היהודי

"מה ללבוש?" על שאלה שגרתית זו משיבה כל תרבות תשובה משלה. בגד נועד מטבעו לכסות, אך מה הוא מגלה? והאם מה שהוא מגלה מלמד על הלובש או על קהילתו? עד כמה הבחירה בלבוש היא בחירה חופשית או מוכתבת על-ידי קודים מן הסביבה?
יש שלבושם של בני קהילות יהודיות ברחבי העולם נשא סממנים מייחדים, אך על-פי-רוב הוא הושפע מלבוש שכניהם ואף היה זהה לו. תערוכה זו המציגה שפע מתלבושותיהם מזמינה את הצופה לחשוב על בגד כעל שפה – הן שפה כאמצעי תקשורת, הן שפה במובן שוליים או גבול; גבול פיזי בין הגוף לסביבה וגם גבול סמלי שמסמן ומגדיר זהות חברתית, גיל ומגדר. בד-בבד הבגד יכול גם לעמעם את המאפיינים הללו. הביקור בתערוכה הוא אם כן התבוננות בתנועה שהבגד משרטט - מטשטוש להדגשה, מגלוי לנסתר, מהחולף אל הנצחי.
מערכות הלבוש הנראות כאן נוצרו ברובן בעידן הקדם-מודרני ויש שהן נותרו עדות יחידה לפאר שהיה. מגוון התלבושות ומלאכת המחשבת העשירה המשוקעת בהן מאפשרים בחינה של רעיונות כלל-אנושיים, שאף כי שורשיהם נטועים בעבר, כוחם יפה גם היום.