Artist T211519

Katsushika, Hokusai, 1760-1849
לידה:  1760
עד שנה: 1849
 
Katsushika, Hokusai, 1760-1849
Birth:  1760
Death: 1849